สหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ สิงหาคม 2544 ปัจจุบันมีสมาชิก

ประมาณ 600 คน ซึ่งได้มีการจัดแข่งขัน เพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์วันหยุด อันทำให้มีการเรียนรู้ ในกีฬากอล์ฟ ความมีมารยาท มีการพัฒนาด้านสติปัญญา รู้จักคิดวางแผน  การมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพแข็งแรงและยังสามารถนำไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้อีกด้วย

            ในการแข่งขันได้จัดให้มีการแข่งขันทุกเดือนในวันหยุด และหรือวันหยุดปิดเทอม ซึ่งในแต่ละครั้งก็พยายามจัดหาสนามแข่งขันในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งในการแข่งขันแต่ละครั้งได้มีนักกอล์ฟให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่มีมา คือนักกอล์ฟไม่แสดงตัวในวันแข่งขันและไม่แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า จึงทำให้การปฏิบัติงาน  การวางแผน การเตรียมงาน เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ก่อให้เกิดปัญหามาตลอด  ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติให้ปฏิบัติดังนี้

 ****  โอนเงินค่าแข่งขัน เข้าธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาถนนเพชรเกษม 55

ชื่อ  สหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย เลขที่ 300-1-19309-3 พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน ใบสมัครแข่งขัน   ไปที่ 038-438115   และนำไปแสดงในวันแข่งขัน

****   ในกรณีที่โอนมาแล้ว แต่ไม่สามารถ เข้าร่วมการแข่งขันได้ กรุณาแจ้งกับกรรมการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการแข่งขัน  โดยโทร 084-4590036 หรือส่งแฟกซ์  , ยืนยันมาที่ 038-438115  หรือ E mail ; tsgugolf@hotmail.com   เงินที่รับโอนจะนำไปใช้ในสนามต่อไป

 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศ ณ. วันที่ 1 ธันวาคม 2548