กฏ กติกาในการแข่งขัน   ช่วงเวลาในการแข่งขัน

          

    ถ้าเห็นว่ากลุ่มของตนออกนอกตำแหน่ง เช่น กลุ่มได้ถูกทิ้งระยะห่าง มากกว่าระยะในตอน

   ทำการแข่งขัน   คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันนั้นล่าช้า จึงจะนำขั้นตอน 

   ต่อไปนี้มาใช้

1.   กลุ่มจะถูกจับเวลา โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

2.   เมื่อมีการเริ่มจับเวลา ถ้าผู้เข้าแข่งขัน เล่นแต่ละลูกเกินกว่าเวลา 50 วินาที  ให้ถือว่าผู้แข่งขัน

 

  เล่นช้า ผู้เข้าแข่งขันซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ถูกจับเวลา จะต้องกลับเข้าสู่ตำแหน่งภายในระยะเวลา 

        เดิมตามที่คณะกรรมการกำหนด

                          ----  เล่นช้าครั้งที่ 1   กรรมการจะเข้าไปเตือน

                      ----  เล่นช้าครั้งที่ 2   ปรับโทษหนึ่งแต้ม

                      ----  เล่นช้าครั้งที่ 3   ปรับโทษเพิ่มอีก 2 แต้ม

                      ----  เล่นช้าครั้งที่ 4   ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

 

     การหยุดการแข่งขัน และกลับเข้าไปแข่งขันต่อ    สัญญาณแตร                     

                           ----  สัญญาณยาวหนึ่งครั้ง   หยุดการแข่งขันทันที

                           ----  สัญญาณสั้นติดต่อกัน   กลับเข้าไปเล่นต่อ

     การซ้อม

     -- ผู้เล่นจะต้องไม่ซ้อมบนกรีน หรือใกล้กับกรีนของหลุมที่เล่นจบไปแล้ว  ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษ

      2 แต้มในหลุมต่อไป ยกเว้นกรณีหลุมสุดท้ายของรอบที่ทำการแข่งขัน ผู้เล่นถูกปรับโทษในหลุมนั้น

     การใช้รถ

      --ห้ามใช้รถกอล์ฟ ในระหว่างการแข่งขัน  เว้นแต่คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้ได้

     การใช้แค๊ดดี้                                                                                                                                          

     -- ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องใช้แค๊ดดี้ ของสนาม และไม่อนุญาตให้มีผู้กางร่ม

     กรณีแสมอกัน

     -- ให้ใช้ การเปรียบเทียบคะแนน ตามประกาศ ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

ห้ามการสื่อสารกับผู้ปกครอง และห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปในระหว่างแข่งขัน