****     เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา

 

 การเก็บคะแนนและอายุ  ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ของสหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย เพื่อเป็นการพัฒนาและให้นักกอล์ฟเยาวชน ได้มีโอกาสได้แข่งขันตามระยะและรุ่นอายุที่เหมาะสม และเป็นธรรม จึงมีมติร่วมกัน ดังนี้..

****      ให้นักกอล์ฟเยาวชนสามารถแข่งขันในรุ่นอายุของตน และคะแนนเก็บ ที่เก็บในรุ่นอายุนั้นๆ สามารถเลื่อนไปแข่งขันในรุ่นอายุใหม่ ในช่วงเวลาปีเดียวกันได้ ให้ เลื่อนขึ้นในรุ่นอายุที่สูงกว่า ภายในสิ้นเดือนธันวาคม เป็นวันสุดท้าย และให้ยกคะแนนเก็บที่มีอยู่ในรุ่นที่อายุน้อยกว่า ขึ้นมาเป็นคะแนนเก็บในรุ่นอายุใหม่ โดยคะแนนที่ยกขึ้นมาในรุ่นอายุใหม่ ต้องไม่เกิน 90 % ของคะแนนเก็บของผู้นำในรุ่นอายุใหม่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และทุกคนมีโอกาสเท่าๆกัน

 

ทั้งนี้มิให้ผู้เข้าแข่งขันมีอายุเกินกว่าที่กำหนด ณ วันสุดท้ายของการแข่งขันรายการใดรายการหนึ่ง 

ผู้ที่ฝ่าฝืนอายุเกินจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน รายการนั้น และคะแนนที่เก็บมาจะกลายเป็นศูนย์ทันที ถ้าคณะกรรมการพบว่าอายุเกิน ณ วันแข่งขันนั้นๆ

 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

สหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย 

ประกาศ ณ วันที่18 สิงหาคม 2546