ภาพรวม

A Boy
A Girl
B Boy
B Girl
C Boy
C Girl
D Boy
D Girl
E Girl


แผ่นงาน 1: A Boy

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class A Boy Out In Total
36 36 72
1 -1 ภากร เนียมแสง 33 38 71
2 E นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 34 38 72
T3 2 ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ 39 35 74

2 ฐานวัฒน์ ตั้งเบญจผล 36 38 74
T5 4 ภาณุวัฒน์ บุลสมบัติ 38 38 76

4 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ 37 39 76

4 นาวิน สกุลศิริสุนทร 37 39 76
T8 6 David Bandat 39 39 78

6 ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์ 38 40 78
10 7 จิรายุ จำเริญวัฒนา 38 41 79
T11 8 อธิคม สุขวารี 40 40 80

8 คมชาญ สุวรรณชื่น 38 42 80
T13 9 อัษฏายุทธ พูนอนันต์ 41 40 81

9 วัชรพงษ์ พันธ์แก้ว 38 43 81
T15 10 กฤตณัฐ วายุโชติ 41 41 82

10 กรภัทร ธันวารชร 39 43 82
T17 11 สุรพัฒน์ เภรีภาส 40 43 83

11 พิชย สินคณารักษ์ 39 44 83
19 15 วัชรชัย พันธ์แก้ว 38 49 87
T20 16 ภูภัฎ จันทนวล 44 44 88

16 คุณานนท์ แม้นเขียว 42 46 88
22 20 อชิร กิจคาม 43 49 92


แผ่นงาน 2: A Girl

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class A Girl Out In Total
36 36 72
1 1 สิริภัสสร พัฒน์ชนะ Play Off 37 36 73
2 1 เจนจิรา จินังกุล 37 36 73
3 3 ปาณิสรา ฉิมสุทธิ 36 39 75
4 6 ณัฐวดี ขวัญศรี 37 41 78
5 7 ปาณิสา ฉิมสุทธิ 39 40 79
T6 9 ธนันท์รัฐ วงศ์โดยหวัง 44 37 81

9 นพัตธร ปักษานนท์ 39 42 81
8 16 ณัชวัล เสรีสำราญ 45 43 88


แผ่นงาน 3: B Boy

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class B Boy Out In Total
36 36 72
1 6 กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์ Play Off 36 42 78
T2 6 ภูมิภัทร์ ส่งแสง 40 38 78

6 ปรมินทร์ อินรักษา 38 40 78

6 สุภารยะ สุขถนอม 37 41 78
T5 7 วศิน มนตรีประสาท 41 38 79

7 กร จินังกุล 40 39 79

7 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี 40 39 79

8 ยุทธนา นาคแจ้ง 40 40 80
T9 11 วิมุตติ เปี่ยมใจ 39 44 83

12 ปริญญา วัชรานุรักษ์ 40 44 84
T11 13 ชานน ชัยนวสิน 44 41 85

13 สิรภัทร ใจใหญ่ 43 42 85

13 พีรณัฐ สุพร 41 44 85

13 จิรภาส กิติประเสริฐ 39 46 85
15 14 วรเมธ พึ่งเดชะ 40 46 86
T16 17 ธัชชัย สุขสวัสดิ์ 41 48 89

17 ธีรเทพ สายอาภรณ์ 40 49 89
T18 18 รถวัต กรุดอินทร์ 41 49 90
19 18 สิรวิชญ์ ผาดี 40 50 90
20 35 พีรพัฒน์ พัศดุรักษา 55 52 107


แผ่นงาน 4: B Girl

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class B Girl Out In Total
36 36 72
1 E ปัญชลิกา อาภามงคล 36 36 72
2 4 ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 38 38 76
3 5 จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุล 37 40 77
4 8 เบญญาภา บูรณศิริ 39 41 80
5 12 กรณิศ ครุฑธาโรจน์ 45 39 84
6 34 มัทนี พันธ์ดี 51 55 106


แผ่นงาน 5: C Boy

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class C Boy Out In Total
36 36 72
1 6 จตุทิศ เอี่ยมสะอาด 38 40 78
2 11 ธรรมรักษ์ ดาวรัตน์ 40 43 83
2 14 วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ 45 41 86
4 20 อิทธิเทพ พิพิธจันทร์ 45 47 92


แผ่นงาน 6: C Girl

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class C Girl Out In Total
36 36 72
1 -2 อินทุอร บีโซฟ 33 37 70
2 5 เปมิกา อาภามงคล 38 39 77
3 8 สรัลชนา รัตนสินธุ์ 41 39 80
4 13 เกศิณี พฤกษ์เมธากุล 45 40 85
5 14 ดนยา วงศ์สุริยา 42 44 86
6 19 ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 42 49 91


แผ่นงาน 7: D Boy

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class D Boy Out In Total
36 36 72
1 16 ปรัตกร ปทุมสิทธิ์ 43 45 88
2 18 พุทธินันท์ ศรีอ่อนรอด 47 43 90
3 23 เปรมปิติ ไกรวัลนาโรจน์ 48 47 95
4 27 จตุพล วงศ์สุริยา 47 52 99
T5 43 ยศพนธ์ โกพัฒตา 60 55 115

43 สรวิชญ์ อรรถเวทยวรวุฒิ 56 59 115
7 45 ศุภวิชญ์ อรรถเวทยวรวุฒิ 56 61 117


แผ่นงาน 8: D Girl

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class D Girl Out In Total
36 36 72
1 11 บุษปภาพร สุขเติม 40 43 83
2 25 ณัฐพร วิลัยศิลป์ 48 49 97
3 38 กรพินธุ์ ณ สงขลา 57 53 110


แผ่นงาน 9: E Girl

SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2014
Watermills Golf & Gardens
March 29 2015

Rank -/+ Class E Girl Out In Total
36 36 72
1 18 กิริฎา ณ สงขลา 45 45 90
2 19 ปวีร์กุล กลัดกลีบ 44 47 91
3 26 สาริศา พจนาลัย 44 54 98