ภาพรวม

A BOY
B BOY
C BOY
D BOY
E BOY
A GIRL
B GIRL
C GIRL
D GIRL
E GIRL


แผ่นงาน 1: A BOY

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001
SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015
Ranking
Rank ID Players Class A / B July Aug Sep Nov Dec Mar Total
2014 2014 2014 2014 2015 2015
Points Points Points Points Points Points
100 100 100 100 200 500
1 979 นิพิธพนธ์ เที่ยงตรง 60 80 70 100 120 400 830
2 1112 David Bandat * ย้ายจากB/Boy 0 80 0 80 200 300 660
3 1104 ภากร เนียมแสง 35 35 35 0 0 500 605
4 974 กรภัทร ธันวารชร 0 50 60 45 140 200 495
5 915 พรรษ ศรีดามา 100 70 100 0 200 0 470
6 693 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล 60 0 80 70 160 0 370
7 1129 กนกชล อุทธิเสน 60 60 45 50 0 0 215
8 1130 ณทชัย เจริญชัย 80 0 45 80 0 0 205
9 1109 วรธน เจิน 45 100 30 0 0 0 175
10 967 กรวิชญ์ จันทร์มูสิก 30 45 0 60 0 0 135
เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศคณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม
ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศแผ่นงาน 2: B BOY

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001


SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015


Ranking


Rank ID Players Class B / B July Aug Sep Nov Dec Mar Total


2014 2014 2014 2014 2015 2015


Points Points Points Points Points Points


100 100 100 100 200 500


1 1026 ภูมิภัทร์ ส่งแสง 45 25 0 100 120 500 790


2 1063 วศิน มนตรีประสาท 35 40 70 70 140 300 655


3 1085 กร จินังกุล 75 55 80 60 160 200 630


4 1127 สุภารยะ สุขถนอม * 30 40 0 35 0 400 505


5 1105 วรเมธ พึ่งเดชะ ย้ายจาก C Boy 25 0 40 80 100 90 335


6 706 ก้องภพ ชาวน่าน 47.5 100 55 20 100 0 322.5


7 1117 วิมุตติ เปี่ยมใจ 20 55 60 25 0 100 260


8 954 ธัชชัย สุขสวัสดิ์ 75 55 0 45 0 80 255


9 957 ไวทิน ลี 100 0 100 0 0 0 200


10 1064 ศรสรวิชญ์ จันทร์ประดับฟ้า 0 70 55 50 0 0 175


11 1096 เจตวัฒน์ พัฒน์ศรีเรือง 60 0 0 0 0 0 60


12 1122 ถิรวัฒน์ จิรายุสุกมล 47.5 0 0 0 0 0 47.5
เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ

คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม


ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศ.แผ่นงาน 3: C BOY

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001
SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015

Ranking

Rank ID Players Class C / B July Aug Sep Nov Dec Mar Total

2014 2014 2014 2014 2015 2015

Points Points Points Points Points Points

100 100 100 100 200 500

1 1132 จตุทิศ เอี่ยมสะอาด 60 100 75 50 160 500 945

2 956 วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ ย้ายมาจาก D Boy 400.5 300 700.5

3 1113 ธรรมรักษ์ ดาวรัตน์ 15 20 35 60 90 400 620

4 1133 ศุภกิจ สีลานาแก 80 30 0 100 200 0 410

5 1115 ชัยพร อุ๋ยตระกูล 100 80 100 0 0 0 280

6 1114 พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคนา 70 70 75 0 0 0 215

7 1084 ชนินท์ ทองไพจิตร * 70 15 0 70 0 0 155

8 1083 วิศวะ ทองมิตร 15 0 0 45 60 0 120

9 1116 ภานพ นรสิงห์ 15 35 50 0 0 0 100

10 1128 เดชาวัต เพชรประยูร 35 55 0 0 0 0 90

11 1124 เศรษฐโชค พุ่มพวย 50 0 0 0 0 0 50

12 1121 ชนกันต์ บุญกิตติวศิน 15 0 0 0 0 0 15


เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ

คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม

ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศ


แผ่นงาน 4: D BOY

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001


SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015
Ranking
Rank ID Players Class D / B July Aug Sep Nov Dec Mar Total
2014 2014 2014 2014 2015 2015
Points Points Points Points Points Points
100 100 100 100 200 500
1 1120 ปรัตกร ปทุมสิทธิ์ 100 0 80 0 140 500 820
2 1143 จตุพล วงศ์สุริยา 0 0 60 70 0 400 530
3 1134 ชิชา ไกรกีรติ 80 100 70 80 200 0 530
4 1111 ปรีดากร วงศ์เพ็ญ 70 70 0 0 0 0 140เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ
คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม
ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศ
แผ่นงาน 5: E BOY

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015
Ranking
Rank ID Players Class E / B July Aug Sep Nov Dec Mar Total
2014 2014 2014 2014 2015 2015
Points Points Points Points Points Points
100 100 100 100 200 500
1 1136 ทิวทัศน์ ลิมปกรณ์ 0 100 80 100 200 0 480
2 1110 ปกรณ์ วงศ์เพ็ญ 80 80 0 0 0 0 160
3 1119 ศิวา สุขสวัสดิ์ 70 0 70 0 0 0 140
4 1142 ศิวกร เกรียงไกร 0 0 100 80 0 0 180


เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ
คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม
ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศ
แผ่นงาน 6: A GIRL

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001
SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015
Ranking

Rank ID Players Class A / G July Aug Sep Nov Dec Mar Total

2014 2014 2014 2014 2015 2015

Points Points Points Points Points Points

100 100 100 100 200 500

1 1082 เจนจิรา จินังกูล 70 80 100 100 200 500 1050

2 1140 นพัตธร ปักษานนท์ 0 80 70 70 0 400 620

3 1004 ชนิดา เทพสาร 100 100 80 80 0 0 360

4 1108 ณัฐณฺชา จันทร์บรรจง 0 0 60 60 0 0 120

เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ
คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม

ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศ


แผ่นงาน 7: B GIRL

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001


SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015

Ranking


Rank ID Players Class B / G July Aug Sep Nov Dec Mar Total


2014 2014 2014 2014 2015 2015


Points Points Points Points Points Points


100 100 100 100 200 500


1 939 ปัญชลิกา อาภามงคล ย้ายจาก C Girl 378 500 878


2 1055 ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 55 70 100 50 140 400 815


3 1141 จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุล 80 0 0 100 200 300 680


4 997 เบญญาภา บูรณศิริ 100 100 0 60 160 200 620


5 1118 กรนิศ ครุฑธาโรจน์ 30 0 0 70 120 100 320


6 1135 มัทนี พันธุ์ดี 0 60 0 45 0 90 195


7 1146 อรกนก สร้อยสุวรรณ 0 0 0 80 0 0 80


8 1125 ธัญรดา ปิดดอน 55 0 0 0 0 0 55


9 1083 ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง 40 0 0 0 0 0 40


10 1025 พิมพ์อร ฐิติทรัพย์ 35 0 0 0 0 0 35เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ

คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม


ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศแผ่นงาน 8: C GIRL

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001


SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015


Ranking


Rank ID Players Class C / G July Aug Sep Nov Dec Mar Total


2014 2014 2014 2014 2015 2015


Points Points Points Points Points Points


100 100 100 100 200 500


1 1138 อินทุอร บีโซฟ 0 75 100 100 140 500 915


2 938 เปมิกา อามงคล * 80 60 40 45 160 400 785


3 1107 สรัญชนา รัตนสินธุ์ * 90 75 55 50 100 300 670


4 1144 ดนยา วงศ์สุริยา * ย้ายจาก D Girl 400 100 500


5 1123 แววปราญ์ อนุวาร 100 50 70 70 120 0 410


6 1139 เกศิณี พฤกษเมธากุล 0 40 35 35 0 200 310


7 1137 กัญญาณัฐ สมปอง * 0 100 55 60 90 0 305


เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ

คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม


ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศ


แผ่นงาน 9: D GIRL

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001


SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015
Ranking
Rank ID Players Class D / G July Aug Sep Nov Dec Mar Total
2014 2014 2014 2014 2015 2015
Points Points Points Points Points Points
100 100 100 100 200 500
1 1144 ดลยา วงศ์สุริยา 0 0 ย้ายไป C/G
0 400
2 1137 เกวลิน สมปอง 0 100
0 100
3 1107 สรัญชนา รัตนสินธุ์ 100 0
0 100
4 938 เปมิกา อามงคล 80 0
0 80เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ
คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม
ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศ


แผ่นงาน 10: E GIRL

THAI STUDENT GOLF UNION Since 2001SINGHA-TSGU Junios Future Tour 2014-2015
Ranking
Rank ID Players Class E / G July Aug Sep Nov Dec Mar Total
2014 2014 2014 2014 2015 2015
Points Points Points Points Points Points
100 100 100 100 200 500
1 1145 ปวีร์กุล กลัดกลีบ 0 0 100 100 0 500 700เนื่องด้วย สหพันธ์ฯได้เปิดให้มีโอกาสรับทุนไปแข่งในรายการที่มีในต่างประเทศ
คณะกรรมการได้ตกลงในที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่า3 ท่านที่เป็นสมาชิกเก็บคะแนนสะสม
ใน5 สนามแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯจะช่วยสนับสนุนเงินทุน50% ในรายการแข่งขันที่ต่างประเทศ